ЛогинПароль
В начало сайтаКарта сайтаСвяжитесь с нами
Dial-up Радио-доступ Хостинг Предоплаченный доступ Домашние сети xDSL Офис.net Точка обмена трафиком Телефония
Romb Networks
www.romb.net / Клиентам / Договор

ДоговорОни уже подключены к сети Офис.net

Online-консультации наших специалистов

Договір №:
на абонентське обслуговування абонента

м.Кіровоград__________________2004р.

Приватна фірма, "Ромб Нет", в подальшому "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Гейнака Є.В., що діє на підставі Статуту і має статус платника податку на загальних умовах (25% податку на прибуток), згідно Свідоцтва №15230782 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 22.12.2000р., з одного боку та _______________________ в подальшому "ЗАМОВНИК'", в особі ___________________________________, що діє на підставі _____________ з іншого боку, уклали дійсний договір про таке:

1.Предмет договору.

1.1.Виконавець надає Замовнику доступ для зв'язку з мережою Інтернет. Послуга передбачає надання однієї або кількох ІР-адрес з можливістю маршрутизації.

2.Обов'язки виконавця.

2.1.Підключити Замовника до серверного устаткування Виконавця з метою надання Замовнику доступу для зв'язку з мережею Інтернет, відповідно до умов, викладених в Прейскуранті. Датою виникнення зобов'язання Виконавця передбаченого цим пунктом, є наступний календарний день з дня отримання оплати у відповідності до п.4.1.

2.2.Забезпечувати передачу даних Замовника. Датою виникнення зобов'язань Виконавця, передбаченого цим пунктом, є наступний календарний день з дати завершення виконання зобов'язань, передбачених п.2.1. та Прейскурантом.

2.3.Надавати Замовнику послуги, передбачені Прейскурантом Виконавця у відповідності з додатками або виставленими та оплаченими додатковими рахунками. Датою виникнення зобов'язань Виконавця, передбачених цим пунктом, є наступний день з дня отримання оплати у відповідності до п.4.2.

2.4.Виставляти Замовнику рахунки за надані послуги:
  • за підключення у відповідності до п.2.1., цього Договору - на момент підписання Договору;
  • за надання послуг - протягом 3 робочих днів з моменту досягнення домовленості про надання послуг.
2.5.Інформувати Замовника про зміни вартості послуг відповідно до Прейскуранту Виконавця не менш, ніж за 10 календарних днів до настання таких змін.

3.Обов'язки замовника.

3.1.Отримати ІР-адреси та забезпечити підтримку імен власного DNS. Датою виникнення зобов'язань Замовника, передбачених цим пунктом, є наступний робочий день з дня підписання Договору. Розміщення DNS на сервері Виконавця є додатковою послугою.

3.2.Використовувати послуги, надані Виконавцем з дотриманням вимог чинного законодавства. Невиконання Замовником передбаченого цим пунктом зобов'язання є підставою для припинення всіх зобов'язань Виконавцем та розірвання Договору.

3.3.Дати згоду на оплату послуг Виконавця за новим Перйскурантом або в разі незгоди повідомити про дострокове припинення дії Договору у разі отримання повідомлення Виконавця про зміну вартості послуг передбачених Прейскурантом. Датою виникнення зобов'язань Замовника, передбачених пунктом, є 5 робочий день з дня повідомлення від Виконавця. Невиконання Замовником передбаченого цим пунктом зобов'язання вважається згодою Замовника продовжувати виконувати прийняті на себе зобов'язання та оплачувати надані Виконавцем послуги за новим Прейскурантом.

3.4.Оплачувати послуги надані Виконавцем у відповідності до умов цього Договору, додатків до нього, а також додаткові послуги, домовленість про надання яких була досягнута в іншій формі. Невиконання Замовником передбаченого цим пунктом зобов'язання є підставою для припинення виконання всіх зобов'язань Виконавцем, та розірвання Договору.

4.Умови розрахунків.

4.1.За підключення у відповідності до п.2,1. цього Договору Замовник сплачує Виконавцю вартість підключення згідно з Прейскурантом Виконавця в залежності від виду підключення. Датою виникнення зобов'язання Замовника, передбаченого цим пунктом, є наступний робочий день з дня підписання цього Договору. Невиконання Замовником передбаченого цим пунктом зобов`язання протягом 5 робочих днів з дати виникнення зобов'язання є підставою для припинення виконання всіх зобов'язань Виконавцем та розірванням договору.

4.2.За надання послуг у відповідності до п.2.3, цього Договору Замовник оплачує Виконавцю вартість наданих йому послуг згідно з додатками до цього Договору та Прейскурантом Виконавця. Датою виникнення зобов'язання Замовника, передбаченого цим пунктом, є наступний робочий день з дня отримання рахунку від Виконавця. Невиконання Замовником передбаченого цим пунктом зобов'язання протягом 5 робочих днів з дати виникнення зобов'язання є підставою для призупинення або припинення зобов'язань Виконавця, передбачаних пунктом 23., або припинення всіх зобов'язань Виконавцем та розірвання Договору.

5.Відповідальність сторін

5.1.Виконавець ні в який спосіб не контролює інформацію і не відповідає за зміст Інформації, що передається Замовником. Виконавець не несе відповідальність за якість інформації, отриманої з мережі Їнтернет.

5.2.Виконавець не несе відповідальності за будь-які пошкодження, що були завдані Замовнику як результат використання мережі Інтернет, у тому числі втрату даних в результаті затримок, недоставлення, помилкового адресування або переривання послуги, викликаного помилками, халатністю або недоглядами з боку Замовника.

5.3.Будь-якою інформацією, отриманою з мережі. Замовник користується на власний ризик. Виконавець не несе відповідальність за точність, та якість інформації, яка була отримана за допомогою Послуги, що надається.

5.4.Замовник несе відповідальність за порушення ним чи його клієнтом чинного законодавства при використанні послуг наданих Виконавцем.

5.5.У випадку неоплати послуг, наданих Виконавцем Замовнику протягом 5 календарних днів з дати виникнення зобов'язання, Виконавець попереджає Замовника про призупинення надання послуг із зазначенням дати з якої надання послуг буде призупинено.

5.6.У випадку несплати послуг у строк, з якої надання послуг Виконавцем призупиняється, Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні послуг і розірвати Договір у встановленному порядку.

5.7.Призупинення надання послуг на підставі п.5.5. Договору на будь який строк не звільняє Замовника, від сплати заборгованності Виконавцю.

6.Передача прав.

6.1.Виконавець має право передавати власні права за цією угодою своєму правонаступнику або філії, про що повідомить Замовника за 30 днів до передачі.

6.2.Замовник має право передавати власні права за цією Угодою своєму правонаступнику або філії, про що повідомить за 30 днів до передачі.

6.3.Замовник здійснює права власника стосовно інформації, отриманої з мережі Інтернет з урахуванням обмежень, встановлених іншими власниками стосовно належної їм інформації. Замовник вправі володіти, користуватись і розпоряджатись отриманою інформацією на власний розсуд з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та іншими власниками стосовно належної їм інформації.

7.Розірвання Договору.

7.1.Кожна сторона має право достроково розірвати цей Договір у разі порушення іншою стороною своїх зобов'язань, у порядку, передбаченому цим Договором.

8.Вирішення спорів.

8.1.УСІ спори, пов'язанні з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди, спор передається на вирішення суду у встановленному законом порядку.

9.Визначення термінів.

9.1.Під терміном: "мережа Інтернет" - розуміється сукупність комп'ютерів, зв'язаних між собою мережами електронного зв'язку, які здійснюють взаємодію за погодженою технічною формою.

9.2.Під терміном: "ІР-адреса" - розуміється унікальний технічний код, який забезпечує ідентафікацію кожної складової частини Інтернет,

9.3.Під терміном: "маршрутизація" - розуміється комплекс технічних засобів, який забезпечує доступ користувача до мережі Інтернет.

9.4.Під терміном: "дата виникнення зобов'язання " - розуміється день, протягом якого сторона по Договору має розпочати виконувати відповідне зобов'язання. Зобов'язання які стосуються оплати, направлення рахунків, повідомлень - виконуються у термін, який не перевищує 3 робочих днів з дати виникнення зобов'язання. Зобов'язання, для виконання яких потрібен час - виконуються у термін, встановлений цим Договором та, додатками до нього для виконання таких зобов'язань. Зобов'язання, для яких термін не встановлено - виконуються впродовж терміну дії Договору.

10.Строк дії Договору.

10.1.Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до 31.12.2004р. Якщо за місяць до закінчення дії Договору, не послідує заява однієї з сторін про розторгнення Договору або його перегляд, Договір вважається щорічно пролонгованим. Протягом першого року дії Договору розірвання Договору допускається виключно у випадках, передбачених цим Договором при порушенні однією із сторін прийнятих на себе зобов'язань.

11.Реквізити та підписи сторін.


Кировоград — новости и сайты
Кировоград
ул. Преображенская 3А, 2
Поддержка273509724
см. все координатыCopyright © Romb Networks 2000–2007 / Свяжитесь с нами
О сайте · Авторские права · Условия использования сайта
dela design сайтостроение —
студия dela design